KÖFOP-2.1.5-VEKOP-16-2016-00001

A projekt célja:

Egyrészt a közszolgálati pályára vonzást, beillesztést és a pályán tartást szolgáló HR menedzsment eszközeinek kialakítása, másrészt az életpályák működtetési feltételeit biztosító kormányzati, szervezeti és személyes közszolgálati kompetenciák fejlesztése. A projekt a közszolgálat személyzeti utánpótlásának biztosítását, a pályáravonzás – beillesztés – pályántartás hármas egységében kívánja megvalósítani. Ennek érdekében a pályaorientáció, a mentori rendszer, a kiválasztás, a mobilitás, a tudásmegosztás, valamint a közszolgálati személyzetpolitikai döntéshozatal támogatása azon kiválasztott célterületek, amelyeken a megvalósítók fontos vállalásokat tesznek.

A támogatás összege: 6 500 000 000 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Megvalósítás határideje: 2022.12.31.

A projektmegvalósítás helyzete:

Kedvezményezett: Belügyminisztérium

Konzorciumi tag:

·         Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

A projekt időszaka alatt több mint 3000 fő közszolgálati alkalmazott képzésére kerül sor; megújul a közszolgálati tárgyú választható tantárgyak ismeretanyaga; kidolgozását követően az egész országban elérhető lesz a mentori rendszer. A közszolgálati kiválasztási rendszerben hangsúlyossá válik a kompetencia alapú kiválasztás; megújulnak és bővülnek a már most is széles körben ismert KÖZIGÁLLÁS portál szolgáltatásai. A Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszer fejlesztése pedig támogatást ad a tényalapú kormányzati és szervezeti személyzetpolitikai döntéshozatal hatékonyságának növeléséhez, az egységes személyügyi alapnyilvántartás megteremtésével.  A projekt mintegy 1500 szerv közel 140.000 alkalmazottját érinti.

2021. szeptember 17-én konferencián került bemutatásra  a munkáltatói jogkört gyakorló vezetőknek, a személyügyi szakterületek vezetőinek, szakértőinek és az ágazati és szervezeti döntéshozatalban közreműködő munkatársaknak az a három jelentős új informatikai rendszer, amelyek támogatást nyújtanak a jövőben a szervezetfejlesztési és a stratégiai döntések meghozatalához. A fejlesztések eredményeként gyors, korszerű, a közigazgatásban és rendvédelemben előzmények nélküli eszköztár jön létre, amelyek számos tevékenységet tesznek lehetővé az egyedi munkáltatói döntéshozataltól az érintett ágazatokat érintő komplex elemzésekig terjedően. A projekt előrehaladása az 5 fő célterületen az alábbiak szerint alakul:

Pályaorientációs célterület:

Az projektben beavatkozásban vállalt „Szakképzési oktatási csomagok teljesítése, azaz a szakképzési oktatási csomaghoz tartozó jegyzetek elkészítése, nyomtatása és az oktatásban érintett szakképző iskolák számára történő kiszállítása ütemezetten zajlik, 2021. július 31-ig 94 tanintézmény részére 11 000 -11 000 példányszámban, 17 féle jegyzet került kiszállításra. Ezzel párhuzamosan folyamatban van a Rendészeti Ügyintéző szakképzésben tanulók számára a tanulmányokhoz biztosítandó szakmai feltételek megteremtését támogató szemléltető tablók elkészítése, mellyel párhuzamosan a középiskolák 11-12. évfolyamos belügyi rendészeti ismeret tananyagának tartalmi és formai felülvizsgálata, átdolgozása is folyamatban van. A közigazgatási ismeretek választható tantárgy (Általános gimnáziumi közszolgálati fakultációs tananyag) bevezetésre került a középiskolai oktatás rendszerébe a belügyi rendészeti ismeretek oktatásához hasonlóan, megtörtént a tananyag beiktatása. Elkészült az új közigazgatási pályaorientációs tantárgy közismereti, választható tantárgyaként Nat.-ba történő beemeléséhez szükséges kerettanterv és a követelmények meghatározása. Szintén elkészült a közigazgatási ismeretek választható, közismereti tantárgy részletes emelt és középszintű érettségi követelményeinek kidolgozása és beiktatása. Az „Általános gimnáziumi közszolgálati fakultációs tananyag” a közigazgatási pályaorientációs képzés oktatási csomagjának kidolgozása (4db jegyzet)” c. műszaki, szakmai eredmény (Közigazgatási ismeretek I-IV.) a kerettanterv és az érettségi követelmények figyelembevételével készült el. A kompetenciafejlesztő gyakorlatokat tartalmazó munkafüzetek és diasor nagymértékben elősegítik az érettségire való hatékony felkészülést. A taneszközök fejlesztése a „Közigazgatási alapismeretek közismereti tantárgy” – tananyagfejlesztési koncepció, valamint a „Módszertani kézikönyv a közszolgálati fakultációs tananyag fejlesztésében részt vevők számára” c. dokumentum alapján, team munkában, a tantárgyi követelményeknek megfelelő, széleskörű szakmai tudással, oktatói, módszertani tapasztalattal rendelkező szakértők (szerző, szerzői munkát támogató módszertani szakértő, vizuális megjelenítést támogató szakértő, pedagógus szakértő) bevonásával valósult meg. „A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen és jogelőd intézményénél rendvédelmi szakokon végzett hallgatók pályaívének követése” feladat tekintetében elkészült a kutatási módszertan és a kutatási terv.

Mentori rendszer célterület:

2021. március 31-ig megtörtént a rendészeti mentori program kiterjesztéséhez kiképzendő 13 fő rendvédelmi tréner kiválasztása. A központi és területi közigazgatás állományából került kiválasztásra további 13 tréner, az NKE-n közszolgálati kompetenciafejlesztő tréner szakirányú továbbképzési szakon oklevelet szerzett trénerek közül. Az NKE elkészítette a „Mentori rendszer modellkísérletének értékelő jelentése: A kiválasztott pilot szerveknél lefolytatott mentori program tapasztalatait és eredményeit feldolgozó, elemző és értékelő-, továbbá a mentori rendszer kiterjesztésének lehetőségeit bemutató jelentést. A tanulmány ismerteti az NKE által végrehajtott, beillesztést elősegítő pilot program eredményeit, a monitoring vizsgálatára épülő empirikus tapasztalatokat; a beillesztést elősegítő mentori rendszer kiterjesztésének lehetőségeit a rendvédelemben és a közigazgatásban, továbbá tájékoztatást nyújt a rendvédelmi és a közigazgatási szerveknek a beillesztési program lehetőségeiről. 

Kiválasztási célterület:

A szakterület egyik legfontosabb eredményének tekinthető, hogy a projekt keretében kidolgozott kompetencia alapú kiválasztási és képzési rendszer teljes egészében integrálásra került a rendvédelmi szervek hivatásos állománya számára a projekt szakértői által kidolgozott új kötelező alkalmasság-vizsgálati rendszerbe, a Kétlépcsős Integrált Alkalmasság-vizsgálati Rendszerbe (röviden: KLIR rendszer). Ennek megvalósítását szolgálja a 2020. december 16-án megjelent 45/2020. (XII. 16.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél foglalkoztatott hivatásos állomány és rendvédelmi igazgatási alkalmazotti állomány alkalmasságvizsgálatáról, melynek kidolgozása szorosan épített a projekt eredményeire. A rendelet 2021. január 1-jével lépett hatályba az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervre, a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szervre, a terrorizmust elhárító szervre, az idegenrendészeti szervre, a hivatásos katasztrófavédelmi szervre és a büntetés-végrehajtási szervre vonatkozóan. A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok esetében 2021-re tervezett a KLIR rendszer beépítése a saját közjogi szervezetszabályozó eszközükben történő szabályozásukba. A tehetséggondozási szakterületen 2019-ben került sor a közigazgatás vezető utánpótlásának biztosítása érdekében folyó tehetséggondozási pilot program helyszíni gyakorlati részének megvalósítására 45 fő mentorált bevonásával. 2020-ban került sor a tehetséggondozási pilot program eredményeiről, tapasztalatairól szóló összegző anyagok elkészítésére. Az összesített elemzés értékelése után elkészült a közigazgatás tehetséggondozási rendszerének kialakítását szolgáló koncepció.

A rendvédelmi szervek állományából jelentkező 110 fő részvételével 2020-as év februárjában került sor a Projekt keretében kidolgozott új rendészeti tehetségmenedzsment rendszerben szereplő elvárásoknak megfelelő módszertannal, valamint a mindezt támogató informatikai rendszer segítségével a komplex tehetség-kiválasztási eljárás lefolytatására, amelynek eredményeként összesen 38 fő kerülhetett be a 2020. évi RTMP Pilot Programba. A kiválasztott rendészeti tehetségek részvételével 2020 szeptemberében sor került az első – szintén a projekt keretében kifejlesztett – 3 napos tehetségkompetencia fejlesztő tréningre, melynek tapasztalataira építve történt meg az összesen 38 db (eredeti vállalás szerint 35 db) egyéni fejlesztési terv szakértői támogatással történő kidolgozása. Mindezzel párhuzamosan, igazodva a pandémiás helyzet kiívásaihoz és lehetőségeihez, a tehetségeknek szóló második tréning is megtartásra került online formában. A megvalósult tréningek tapasztalatai alapján a 3 db tehetség tréning módszertan 2021. február 28- ig véglegesítésre került. Ezen módszertanok jövőbeni alkalmazására felkészítés 2 napos tehetség trénerképző keretében online formában valósult meg 67 fő részvételével.

 

Mobilitás, tudásmegosztás célterület:

A személyzeti utánpótlást biztosító közszolgálati HR rendszer és tudásbázis fejlesztés keretében létrejött Közszolgálati Személyügyi Szolgáltatási Keretrendszer (KSZSZK) fő célkitűzése a korszerű, funkcióiban innovatív, felhasználóbarát informatikai közszolgálati HR rendszerek létrehozása, melyek stabil és biztonságos hátteret nyújtanak a közigazgatás humánerőforrás menedzsmentjéhez, s ez lehetővé teszi a humán szolgáltatások teljes körű elektronikus formában történő igénybevételét. A megvalósítás során elkészültek az alábbi informatikai rendszerek: KÖZSZOLGÁLLÁS, TARTINFOR,  ÚJ KARRIER, HR tudásbázis, és a négy rendszert egy felületen megjelenítő nyitó portál, valamint a közigazgatási elkötelezettség- és elégedettségmérés módszertana és statisztikai elemző felülete (ESEF). A KÖZSZOLGÁLLÁS a közszolgálat és a közszféra állásportálja, amely önéletrajz adatbázist, valamint kiválasztási eljárás menedzselésére alkalmas rendszert is tartalmaz. A fejlesztés legfőbb innovációja a virtuális állásbörze felület kifejlesztése,  az on-line szűrés lehetősége a beérkező álláspályázatok között, a kiemelt pályázatok megjelenítése, és a statisztikai kimutatások elkészítésének lehetősége a közszolgálati munkaerőpiaci trendek követésére. A TARTINFOR korszerű informatikai felület nyilvántartja a tartalékállományos tisztviselőket és az üres álláshelyeket, segíti a közszolgálaton belüli újbóli elhelyezkedést. Hozzáférést biztosít a tartalékállományosok részére az ÚJ KARRIER Program, illetve a KÖZSZOLGÁLLÁS rendszer álláskeresési funkcióihoz. Az ÚJ KARRIER Program szolgáltatásai állami gondoskodás keretén belül rugalmas választ adhatnak bármely közigazgatási ágazatot érintő, a kormányzat személyzetpolitikájának részét képező humánpolitikai változásra. Az informatikai felületen keresztül ötfajta közigazgatásra illesztett program vehető igénybe: Álláskeresési technikák, és önismereti tréning, interjútechnikák és karriertanácsadás, szervezeti változáskezelés. A programok támogatják a tisztviselőket abban, hogy kompetencia-fejlesztést követően ismételten el tudjanak helyezkedni a közszolgálatban. A szervezeti változások kezelésére a vezetőknek is megoldást nyújt. A HR tudásbázis rendszer és portál támogatja a személyügyi szakterületen dolgozók speciális HR szakismereti tudását, az új munkatársak betanulását, valamint szakmai közösségformáló szerepet tölt be. A tudásbázishoz kapcsolódóan a projekt végéig egy HR szakértői, tanácsadói hálózat kialakítására is sor kerül, melynek kiemelt célja a közvetlen, személyes segítségnyújtás HR szakmai kérdésekben. Az alkalmazott elkötelezettség és elégedettség mérés módszertanának kifejlesztése és átadása, továbbá a módszertan szerinti elkötelezettség és elégedettség méréséhez az elemzést támogató elektronikus felület, lehetővé teszi az eredmények összehasonlíthatósága mellett a kormányzati igény szerinti felmérés lefolytatását, mely a közszolgálati humánerőforrás gazdálkodás tervezési és megvalósítási folyamatait egyaránt támogatja.

 KSZDR célterület:

A Kormányzati Személyügyi Döntés-támogató Rendszer (KSZDR) bevezetése tárgyú beavatkozási terület keretében a Projekt legnagyobb értékű a „Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszer” alapfejlesztése (KÖSZI+DTK) 2020. december 1-én lezárult, az informatikai eszköz átvétele és ezzel párhuzamosan a Kormányzati Adatközpontban az éles üzembeállítása megtörtént. A rendszer közszolgálati „használatba vétele” megkezdődött, a KSZDR-hez csatlakozó szervezetek csatlakozási és adatfeltöltési kötelezettségének időbeli ütemezését a Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerről szóló, 2020. évi CLXII. törvény 17. §-a (a továbbiakban: Törvény) határozza meg. A fejlesztéssel párhuzamosan kialakításra került a hardver infrastruktúra és üzemeltetési környezet. A bevezetés ütemezésével összhangban a megfelelő felkészülési idő biztosítása érdekében a fejlesztés keretében a kulcsfelhasználók felkészítésére is sor került. 1283 önkormányzati hivatal (hivatal, közös hivatal, megyei közgyűlési hivatal) kapott meghívást online konferenciára, ahol részletes tájékoztatásra került sor a rendszer bevezetésével kapcsolatosan. Ezt követően a rendszerbe történő belépéshez szükséges jogosultság igénylő adatlapok és a rendszer használatba vételét segítő útmutatók, tájékoztató és oktatási segédletek megküldésére került sor az önkormányzatok részére. A KSZDR területi kormányzati igazgatási szervek körében történő bevezetés érdekében a kormányhivatalok számára a jogosultságok kiosztása, illetve a technikai feltételek megteremtése ütemezetten zajlik.

A KSZDR továbbfejlesztéseként megvalósult a Személyügyi Támogató és Nyilvántartó Rendszer (SZTNYR) fejlesztés, melynek célja a közszolgálatban meglévő, alapnyilvántartásként közel 30 éve funkcionáló informatikai rendszerek (Szenyor for Windows, WinTiszt) egységesítése és az elavult technológiák felváltása, ill. korszerűsítése. A fejlesztés fő célja, hogy a projekt zárására rendelkezésre álljon egy olyan egységes nyilvántartó rendszer mely alkalmas lesz a Belügyminisztérium adatbázisaiba érkező adatok feldolgozására, elemzésére, amit a Kormányzat, a KSZDR adatszolgáltatásban résztvevő szervezetek és a tudományos kutatómunkát végző szakemberek egyaránt hasznosíthatnak. Az érintett szervezetek kulcsfelhasználói többnapos elméleti, valamint gyakorlati képzésen vehettek részt.