KÖFOP-2.2.3-VEKOP-16-2016-00001

Kedvezményezett: Nemzet Védelmi Szolgálat

 

Konzorciumi tagok: Belügyminisztérium, NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., Nemzetközi Oktatási Központ, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem

A támogatás összege: 5.966.156.399,- Ft, amelyből BM: 194.332.625,- Ft

 

Támogatás mértéke: 100%

 

A projekt megvalósítás időtartama: 2015.10.01- 2023.06.30.

 

A projekt célja

A korrupció visszaszorítása komplex módon, a represszió (személyi és tárgyi feltételrendszer megteremtése, módszertani súlypontváltás), valamint a prevenció (képzés, tájékoztatási kampány, szervezetfejlesztés, kutatás) eszköztárát felhasználva.

 

A projekt keretében végzett Belügyminisztérium oldali tevékenységek bemutatása

A KÖFOP-2.2.3-VEKOP-16-2016-00001. azonosító jelű, Kapacitásfejlesztés és szemléletformálás a korrupciós esetek nagyobb arányú felderítése, illetve megelőzése érdekében elnevezésű projekt (a továbbiakban: Projekt) megvalósításában a Nemzeti Védelmi Szolgálat irányítása mellett a Belügyminisztérium konzorciumi partnerként vesz részt.

A Belügyminisztérium által a Hivatásetika, integritás és antikorrupciós képzések részprojekt keretében végrehajtandó tevékenységek alapvető célja a szilárd erkölcsiség mérésére megalkotott elméleti SZEM modell alap- és kiegészítő tényezőinek rendvédelem-specifikus jellegzetességeit feldolgozó blended-learning tananyag (e-learning és tréningek) kidolgozása, valamint az egyén szilárd erkölcsiségének mértékét – azaz a korrupciós kihívásnak való ellenállási képességét – mérni képes SZEM-teszt kifejlesztése a tudományos kutatás elveit és módszertanát követve.

 

A projekt BM oldali tevékenységei

-          a Szilárd Erkölcsiség Mérésére kidolgozott (SZEM) modell alap- és kiegészítő tényezői rendvédelem specifikus paramétereinek és azok összefüggéseinek a feltárását célzó kutatás végrehajtása,

-          a kutatási eredményeken alapuló, informatikailag támogatott SZEM-teszt kidolgozása,

-          e-learning és tréning módszertani anyagot tartalmazó blended-learning tananyag kidolgozása a korrupció megelőzéssel kapcsolatos elméleti, valamint a SZEM-modell elméleti és gyakorlati működésének megismertetésére,

-          trénerek kiképzése, képzési kapcsolattartók felkészítése a blended learning tananyag átadására,

-          oktatások lebonyolítása a blended learning tananyag felhasználásával a rendvédelmi szervek hivatásos állománya körében.

A projektmegvalósítás helyzete

A Kormány megalakulásától kezdve egyik legfontosabb feladatának tekinti az állam iránti bizalom növelését, valamint a közigazgatás korrupcióval szembeni ellenállóképességének növelését a korrupció felderítése és a bűnösök elszámoltatása útján. Mindennek a gyakorlati megvalósítását célozta az eredetileg a 2017-2018-as időszakra megfogalmazott Nemzeti Korrupcióellenes Program, valamint az ennek vívmányaira és tapasztalataira építkezve a 2020-2022-es időszakra elfogadott Nemzeti Korrupcióellenes Stratégia, mely meghatározza a Kormány vonatkozó szakpolitikai stratégiáját, a korrupciómegelőzést, valamint a jelenség elleni fellépést szolgáló intézkedések irányait és kereteit.

KÖFOP-2.2.3-VEKOP-16-2016-00001. azonosító számú, Kapacitásfejlesztés és szemléletformálás a korrupciós esetek nagyobb arányú felderítése és megelőzése érdekében elnevezésű kiemelt projekt eredeti céljaival a Nemzeti Korrupcióellenes Program megvalósítását segítette elő a Nemzeti Védelmi Szolgálat, mint projektgazda irányítása alatt. A Belügyminisztérium a Hivatásetika, integritás és antikorrupciós képzések elnevezésű részprojekt keretein belül a csatlakozott a Projekthez konzorciumi partnerként és vállalta fel a rendvédelmi szervek állománya körében a korrupciómegelőzést szolgáló szemléletformálást összhangban a Nemzeti Korrupcióellenes Programmal összefüggő, a 2017-2018-as időszakra vonatkozó intézkedéseket tartalmazó 1239/2017. (IV. 28.) Korm. határozat 7.b) pontjában szereplő feladattal, mely felhívja a belügyminisztert, hogy a rendvédelmi szervek korrupciómegelőzési erőfeszítéseinek támogatása céljából fokozottan érvényesítse a rendvédelmi szervek vezetői beosztást betöltő tagjainak, továbbá tiszti és tiszthelyettesi állományának (azaz a teljes állományának) képzése, felkészítése során a korrupciómegelőzési és integritás szempontokat.

A Belügyminisztérium Projekt keretében tett legfőbb vállalása egy új típusú, a meglévő ismeretek mellett új – a Projekt keretében megvalósított – tudományos kutatások eredményeit is felhasználó, elsősorban a szemléletformálást célzó blended-learning (e-learninget és tréning módszertant is tartalmazó) tananyag kidolgozása volt.

Mindehhez elméleti alapul a dr. Pintér Sándor belügyminiszter úr által a 2014. évi oktatási értekezleten meghatározott feladat, a rendvédelmi szerveknél megjelenő korrupció elleni hatékony fellépés pszichológiai eszközeinek a kutatása és fejlesztése kapcsán Prof. Dr. Hunyady György az MTA rendes tagja, valamint Prof. Dr. Münnich Ákos által a szilárd erkölcsiség mérésére javasolt elméleti SZEM-modellt választotta, melynek egyik fő alapelve szerint a szilárd erkölcsiség, mint a korrupciós kihívásnak való ellenállás képessége nem velünk született, hanem tanult, éppen ezért fejleszthető tulajdonságunk. Ez a fejlesztés pedig egy munkahelyi szervezetnek, különösen pedig a hivatalos rendet védelmező rendvédelmi szerveknek a kötelessége is egyben, hiszen a szilárd erkölcsiséggel rendelkezők esetében nagy valószínűséggel állítható, hogy a közszolgálati életpályájuk során nem keverednek korrupciós eseménybe.

A Belügyminisztérium által felvállalt feladatok szakmai teljesítését jelzi, hogy lezárult a szilárd erkölcsiség rendvédelemspecifikus jellemzőit feltárni hivatott, a Debreceni Egyetemmel közösen végrehajtott tudományos kutatás eredményeire épülő, a szilárd erkölcsiség mérésére képes, informatikailag támogatott SZEM-teszt, valamint a szilárd erkölcsiség fejlesztését lehetővé tevő blended-learning tananyag kidolgozása.

Ez utóbbi e-learning része – mely a Belügyminisztérium kötelező egyéni továbbképzési rendszerében elsőként debütált, mint gemifikált tananyag – 2018-2019-ben, mint kötelező központi továbbképzési program került meghatározásra a rendvédelmi szervek teljes hivatásos állománya számára. Ennek eredményeként összesen 49.348 hivatásos állományú kolléga végezte el, így elmondható, hogy a hivatásos rendvédelmi állomány jelentős része ismeri és reményeink szerint elsajátította a szilárd erkölcsiség szemléletét, a korrupciós kihívást jelentő helyzetek SZEM-modell mentén történő komplex elemzésének a képességét.

Kidolgozásra és a rendvédelmi állomány tagjaiból 130 fő részvételével kipróbálásra kerültek az e-learning tananyagra épülő specifikus 3 napos SZEM-tréning módszertanok is, melyek sikerességét és elfogadottságát jelzi, hogy mind az Országos Rendőr-főkapitányság, mind pedig a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kara beépítette saját képzési rendszerébe őket.

Már a Projekt tervezésekor fontosnak tartottuk, hogy eredményeinket mind a rendvédelmi szervek szakemberei és vezetői, mind pedig a tudományos közönség számára hozzáférhetővé, megismerhetővé tegyük. Ezt célozták a Projekt keretében a HR szakembereknek, valamint a rendvédelmi szervek korrupcióveszélyeztett szakterületein dolgozó vezető kollégáknak tartott tájékoztatóink, valamint a 2019. október 11-én megtartott, a projekt célokat több nézőpontból megközelítő „Integritás a tudomány ”SZEM-ével” – avagy a tudomány korrupciómegelőzés szolgálatában” címmel a tudományos szakmai közönségnek szóló konferenciánk is, mely utóbbi – a rendezvényeink közül egyedüliként – nyitott volt minden (nem csak a rendvédelmi szerveken belüli) érdeklődő számára.

A 2020-2021-es év legfontosabb feladata az elért eredményeink tovább élését támogató beszerzések megvalósítása volt. Ennek eredményeként elkészült a SZEM-tréning módszertani kiadvány 11 területspecifikus kötetének nyomdai változata, valamint a nyomdai és elektronikus ISBN számmal rendelkező, a végrehajtott tudományos kutatás és a projekt eredményeit ismertető Integritás a rendvédelem „SZEM”-ével – avagy a szilárd erkölcsiség rendvédelemspecifikus jellemzői a korrupciómegelőzés szolgálatában c. tanulmánykötet.

A tréningek megvalósítását elősegítendő beszerzésre került 8 db projektor, melyek – a fenti módszertani kötetekkel együtt – átadásra kerültek a rendvédelmi szervek SZEM-tréningeket tartó szakemberei számára.

Mindezzel együtt elmondható, hogy a Belügyminisztérium sikerrel teljesítette a Projekt keretében vállalt feladatait. Teljesültek a vállalt indikátorok, és a kidolgozott tréning-módszertanok átadásával, valamint a különböző eszközök beszerzésével reményeink szerint megalapoztuk a Projekt során elért eredményeink tovább élését.