HOME/2012/ISEC/FP/C2/4000003980

A 2013. július 1-je és 2015. június 30-a között megvalósuló, A Dunai Folyami Fórum struktúrájának létrehozása (továbbiakban DARIF) című projekt elsődleges célkitűzése, hogy térben és időben hatékonyabban hangolhassa össze a nemzeti és nemzetközi rendvédelmi szervek és más hatóságok tevékenységét a Duna mentén. A projekt az Európai Unió Duna Régió Stratégiája 11. prioritási területéhez kapcsolódóan a szervezett bűnözés elleni, illetve a katasztrófák megelőzése és elhárítása érdekében végzett közös fellépésként valósul meg. A DARIF teljes költségvetése 290 870 euró, melyből 261 783 eurót az Európai Unió „Bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem” programja biztosít.

Ausztria, Bulgária, Horvátország, Magyarország, Moldova, Németország, Románia, Szerbia, Szlovákia és Ukrajna együttműködésével új, kétéves projekt indult DARIF elnevezéssel 2013 nyarán, melyben Magyarország koordinátori szerepet tölt be annak érdekében, hogy a Duna-menti országok hatékonyabban léphessenek fel napjaink fenyegetéseivel szemben. A Duna olyan természetes vízfolyás, amely sokrétű összeköttetést jelent a vízgyűjtő területéhez tartozó országok között. Ez az összeköttetés azonban olyan tényezőket is magába foglal, amik az országok biztonságára veszélyt jelentenek. Éppen ezért, az európai integráció fejlődésével és a schengeni zóna jövőbeni bővülésével ez a térség kiemelt figyelmet kell, hogy kapjon a rendészeti és katasztrófavédelmi ügyekben.

A régió országaiban tapasztalható gazdasági és társadalmi különbségek következtében kialakuló szervezett bűnözés és a súlyos bűncselekmények egyre nagyobb problémát jelentenek, ezért a csempészet, az emberkereskedelem és a határokon átnyúló feketepiacok kérdésének rendezéséhez a jogállamiságot, mind az adott joghatóságokon belül, mind átfogóan meg kell erősíteni. Mindezek érdekében, az információk hatékonyabb megosztása, és a hatóságok együttes fellépése szükséges.

A projekt fő célja a dunai vízi biztonság közös megerősítése, a vízi úton történő és ahhoz kapcsolódó bűnözés és szervezett bűnözés elleni hatékony, összehangolt fellépés és az operatív, határokon átnyúló rendészeti szakmai együttműködés kialakítása, annak érdekében, hogy a Duna, mind a személy-, mind pedig az áruszállítás tekintetében, modern és biztonságos közlekedési folyosóként működhessen.

A Dunai Folyami Fórum létrehozása azt célozza meg, hogy technikai hátteret biztosítson a közös rendészeti fellépésre, nemzetközi akciók végrehajtásának irányítására, amely támogatja a vízi- határ- és idegenrendészeti, adó- és vámhatósági, valamint katasztrófavédelmi ellenőrzések végrehajtását. Az is fontos eleme a projektnek, hogy támogassa a személy-, jármű- és áruforgalom nyomon követését, a nemzeti és közösségi előírások betartása mellett az ellenőrzések időtartamának csökkentését, valamint a biztonsági követelmények teljesítésének szavatolását. A projekt feladata továbbá, hogy gyorsítsa a hatóságok közötti információáramlást, valamint átfogó helyzetelemzéseket készítsen a dunai vízi közlekedést veszélyeztető jelenségekről, és működésével csökkentse a hatékonyságot hátráltató átfedéseket, a párhuzamosságokat és a kevésbé lefedett területek számát.

A DARIF a Dunai Rendészeti Koordinációs Központ elnevezésű projekt harmadik fázisaként működik. Az első fázis keretében sikeresen létrejött a 2013. január 1. óta hivatalosan is működő Magyar-Horvát Közös Kapcsolattartási Szolgálati Hely, melynek székhelye Mohács. A második fázis részeként tárgyalások folynak arról, hogy ez az intézmény háromoldalúvá bővüljön Szerbia bevonásával. A fent említett projekt harmadik fázisban 2013 szeptemberében kezdődött meg a DARIF, ami egy több országra kiterjedő rendészeti rendszer alapjait tervezi letenni.

A Dunai Folyami Fórum struktúrájának kialakításában magyar részről a Rendőrség, a Nemzeti Adó és Vámhivatal, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága, a Folyami Információs Szolgáltatásokat működtető Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület valamint a Fórum működtetéséhez csatlakozó Duna régió országaiból delegált vízi- és határrendészeti, bűnügyi, vám és hajózási- valamint folyami információs szakterületen együttműködő szervek vezetői, összekötő tisztviselői és szakértői vesznek részt.

A DARIF-ban létrejövő együttműködés két szinten valósul meg. A stratégiai döntéseket a nemzeti rendészeti hatóságok vezetőiből álló Vezetői Tanács hozza meg, míg a gyakorlati együttműködést a tematikus szakértői csoportok végzik, melyek a következők:

1. Bűnügyi kockázatelemző munkacsoport,

2. Személy- és áruszállítás rendészeti célú ellenőrzése munkacsoport,

3. Vízi közlekedés és vízi biztonság munkacsoport,

4. Közös műveletek és képzések munkacsoport,

5. Adatcsere és információs rendszerek munkacsoport.

A munkacsoportok a szakértői üléseken kívül három közös művelet megtartását is tervezik. A műveletek végrehajtását Koordinációs Központ segíti majd, amely a Mohács Nemzetközi Vízi Határátkelőhely épületében kap helyet.

A projekt 2015 második negyedévében megrendezésre kerülő zárókonferenciáján a résztvevő országok vezetői a munkacsoportokban elért eredményekre alapozva kiértékelik a kísérleti működés tapasztalatait, valamint kidolgozzák és megvitatják a jövőbeli rendszeres együttműködési platform koncepcióját.

„Setting up the Structure of a Danube River Forum” – DARIF HOME/2012/ISEC/FP/C2/4000003980

The project Setting up the Structure of a Danube River Forum (hereinafter DARIF) aims to better coordinate the activities of national and international law enforcement agencies in space and time along the Danube. The project operates from 1 July 2013 to 30 June 2015. The main goal of the project is to facilitate cross-border law enforcement cooperation among Danube region countries, in order to act together efficiently in the field of the fight against organized crime and crime related to the river way as well as to increase the security of the region as a whole. DARIF is set up in the frame of Priority Area 11 of the European Union Strategy for the Danube Region “To work together to tackle security and organised crime.” The total budget of the project is 290 870 EUR out of which 261 783 EUR is provided by the European Union Specific Programme “Prevention of and Fight against Crime”.

The new project called DARIF was launched in 2013 which is coordinated by Hungary. It embodies a solid initiative for a stronger cooperation among Austria, Bulgaria, Croatia, Germany, Hungary, Moldova, Romania, Serbia, Slovakia and Ukraine in order to build a more efficient mechanism for law enforcement agencies in the fight against modern day threats.

The Danube is such a river which involves several connections with many aspects among the states along it. However these connections include some factors that are dangerous to the safety and security of the countries. Thus with the future enlargement of the European Union and the Schengen Area, the Danube region must be in the centre of law enforcement and disaster management cooperation.

Organized crime has become a great problem because of the economic and social differences in the region, therefore to tackle smuggling, human trafficking and the operation of cross-border black markets, the rule of law must be strengthened. Information should be shared more efficiently to ensure a better cooperation.

The main aims of DARIF are to strengthen water security on the Danube, to make joint, effective actions against water-related and organized crime, to set up professional cooperation among national and international law enforcement agencies in order to make the Danube a safe, prosperous and modern transport way for transportation of passengers as well as goods.

The setting up of DARIF intends to ensure a technical background for joint law enforcement actions, for coordinating the implementation of international actions and to support the fulfilment of inspections in the area of water- border- immigration- tax- customs- and disaster management-related law enforcement activities. Also an important part of the project is to endorse the follow up of transportation of passengers, vehicles and goods, the reduction of the length of time of inspections while adhering national and EU as well as security requirements.

A further goal of DARIF is to speed up the flow of information among authorities, to provide comprehensive situation analysis about the phenomena threatening the security of the Danube and to decrease the number of overlaps that hinder efficiency.

DARIF is the third phase of another project called the Danube Law Enforcement Coordination Centre. In the first phase the Hungarian-Croatian Police Common Contact Point Office was established in Mohács and it has been working with full capacity since 1 January 2013. In the second phase this office would be extended to a trilateral cooperation with the involvement of Serbia, the negotiations are still on-going. In the third phase of the Danube Law Enforcement Coordination Centre, DARIF was launched in September 2013 which aims at laying the foundations of more enhanced law enforcement cooperation in the Danube region.

Several Hungarian authorities take part in the setting up of the forum system: the National Police, the National Tax and Customs Administration, the MoI National Directorate General for Disaster Management and the National Association of Radio Distress-Signalling and Infocommunications. In addition to the Hungarian authorities, all the participating countries will send their leaders and experts of their law enforcement agencies from the area of water and border management, infocommunication and customs examination.

The cooperation in DARIF will be performed at two levels. Strategic decisions will be made by the Steering Group consisting of the leaders of the national law enforcement authorities, and practical cooperation will be carried out by Thematic Expert Groups which are as follows:

1. Criminal and Risk Analysis Expert Group,

2. Law Enforcement Control Expert Group,

3. Safety and Security of Waterway Expert Group,

4. Joint operations and Training Expert Group,

5. Information exchange and River Information Service Expert Group.

In addition to the workshops, the expert groups will plan three joint operations and there will be a Coordination Centre in Mohács that will help and facilitate the preparation and implementation of these joint operations.

Leaders of the participating countries will evaluate the experience of the pilot operation and will elaborate and discuss the concept of future cooperation based on the results achieved in working groups at the Final Conference in the second quarter of 2015.