EFOP-1.3.3-16-2016-00001

A projekt célja:

A projekt célja - építve az előzmény projektek tapasztalataira és eredményeire - a jogerősen kiszabott szabadságvesztés büntetést töltő elítéltek, az előzetes letartóztatás alatt álló személyek társadalmi és munkaerő-piaci reintegrációjának erősítése és az elkövetők bűnismétlési kockázatának csökkentése érdekében reintegrációs program megvalósítása, amely egyrészt fókuszál a célcsoport fejlesztésére (személyiség- és kompetenciafejlesztő, valamint képzési és utógondozási programokon keresztül), másrészt a modell befogadására alkalmas környezet megteremtését, a célcsoporttal dolgozó szakemberek felkészítését célozza. A projekt az összehangolt reintegrációt segítő szolgáltatási rendszerben, egységes, a fogvatartottak többsége által igénybe vehető, de egyéni adottságokhoz illeszkedően differenciált fejlesztésekre ad lehetőséget, hozzájárulva ezzel a bűnismétlés és a társadalmi kirekesztődés mértékének csökkentéséhez. A fogvatartottak hozzátartozói számára is biztosított a reintegrációs program egyes elemei, elősegítve a munkaerőpiaci reintegrációjukat, ezáltal csökkentve társadalmi kirekesztődésük mértékét.

 A szerződött támogatás összege: 5 734 000 000 Ft

 Megvalósítási időszak: 2016.10.01.-2022.12.31.

  

A projektmegvalósítás helyzete:

A konvergencia régiókban 95 munkatárs nyújt segítséget a fogvatartottaknak és hozzátartozóiknak a büntetés-végrehajtási intézetekben. A közösségi foglalkoztatókban összesen 16 fő látja el feladatait. A projekt a konvergencia régiókban valósul meg, a Közép-Magyarország régióban hazai forrásból - 340 Millió forint az Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások előirányzat terhére - valósul meg a fogvatartottak részére azonos szakmai tartalmú reintegrációs program. A Közép-Magyarország régióban pedig 15 munkatárs dolgozik a bv. intézetekben. A projekt szakmai tartalmát az előzményprojektek tapasztalatai és a büntetés-végrehajtási intézetek munkatársainak észrevételei alapján dolgoztuk ki.

 Jelen projekt célkitűzése 4600 fő fogvatartott bevonása a reintegrációs programba, részükre humánszolgáltatást biztosítunk, ez nagyságrendileg a teljes fogvatartotti populáció ötöde. A projektben 1000 fő hozzátartozó számára is biztosítunk szolgáltatásokat, támogatva a szabadulás utáni sikeres visszailleszkedést, megerősítve a család munkaerőpiaci és társadalmi pozícióját.

 A fogvatartottak közül 1800 főnek lesz lehetősége tematikus kompetenciafejlesztő csoportfoglalkozást végezni, típusai az intézeti tapasztalatok és a fogvatartottak szükségletei alapján változók lehetnek a következők szerint: kommunikációs, konfliktuskezelő/ agressziókezelő, önismereti, életvezetési. A foglalkozások célja, hogy a fogvatartottaknak képességet és jártasságot szerezzenek önismeret, konfliktuskezelés, döntéshozatal, tervezés, problémamegoldás terén.

 1100 fő fogvatartott szerezhet szakmát a projekt keretében. A megvalósítás érdekében szükségletfelmérést végeztünk, ennek eredményeként a hiányszakmák figyelembevételével tervezetten 41 féle szakmaképzés érhető el a projekt keretében. A BvOP felmérése alapján tervezetten a konvergencia régiókban 74 darab szakmaképzést, a Közép-Magyarország régióban 15 darab szakmaképzést valósítunk meg a projekt befejezéséig. A bevont fogvatartottak számát tekintve ez nagyságrendileg a konvergencia régiókban közel 1200 fő, a Közép-Magyarország régióban pedig több mint 200 fő fogvatartott bevonását jelenti a szakmaképzésekbe. A Közép-Magyarország régióban 400 fő fogvatartott és 100 fő hozzátartozó bevonását, 180 fő fogvatartott készségfejlesztését és 100 fő fogvatartott szakképzését tervezzük.

 A projekt keretében tervezetten 23 darab gyermekbarát látogatóhelyiségeket alakítunk ki és támogatjuk a családi beszélőket.

 Nagy hangsúlyt fektetünk a resztoratív (helyreállító) technikák alkalmazására. A célcsoport sajátossága miatt a resztoratív technikák alkalmazása is kiemelten fontos terület, mely által a bűncselekmény elkövetése a kialakult helyzet iránti felelősségvállalás kialakul/erősödik a fogvatartottban, valamint a (szimbolikus) kárhelyreállítás során lehetősége van a közösségi értékek menti elköteleződését kifejezni. A sértett/család/helyi közösség számárára pedig segítséget tudunk nyújtani a visszafogadás elősegítése érdekében.

 Kiemelt elem a szimbolikus jóvátétel, célja az okozott sérelem, kár szimbolikus helyreállítása. A jóvátétel során a fogvatartottak nem a közvetlenül érintett sértetti körnek nyújtják a jóvátételt, így nem az okozott kárt állítják helyre, nem függ össze az elkövetett bűncselekmény és a jóvátétel tárgya. Az okozott kár nemcsak a bűncselekmény elkövetésének szimbolikus jóvátételére irányul, az adott élethelyzet, illetve a büntetőeljárással érintett családok, a közvetlen környezet, a kisközösségek és a társadalom számára is jóvátételt tudnak nyújtani az előzetes letartóztatásban lévő fogvatartottak. A helyi közösség számára megszervezett jóvátételi programok célja egyfelől a fogvatartott számára a bűncselekmény okozásával, illetve annak okozatával való szembenézés és a felelősségvállalás elősegítése, tudatosság növelése, valamint a szimbolikus módon a helyi közösség számára történő jóvátétel során megjelenő közösségi értékekhez, érdekekhez való elköteleződés erősítése miatt létrejövő bűnmegelőzési hatás elősegítése. Másfelől a helyi közösség érzékenyítése, a jóvátétel elfogadásával a társadalmi visszailleszkedés elősegítése.

 A projekt keretében történő reintágrációs szolgáltatásokat érintő tevékenységek:

 ·         Humánszolgáltatások biztosítása a projektben:

 o   Egyéni és csoportos motivációs foglalkozások szervezése.

 o   Munkaerőpiaci és információs szolgáltatás nyújtása, álláskeresési tanácsadás, kulcsképességek fejlesztése, álláskeresési technikák oktatása.

 o   Társadalmi reintegrációt elősegítő szolgáltatások.

 o   A szabadulás utáni beilleszkedés elősegítése érdekében a természetes támogató háló megerősítése, felkészítése a visszafogadásra, a helyi közösség érzékenyítése.

 

 ·         Humánszolgáltatások hozzátartozóknak:

 o   Hozzátartozók toborzása, tájékoztatása.

 o   Munkaerőpiaci és információs szolgáltatás nyújtása, álláskeresési tanácsadás, kulcsképességek fejlesztése, álláskeresési technikák oktatása.

 o   Társadalmi reintegrációt elősegítő szolgáltatások a hozzátartozók számára.

 

·         Közösségi Foglalkoztató:

 o   Lehetőséget biztosít az EFOP tanácsadók és a pártfogó felügyelők számára is ügyfélfogadásra és foglalkozások megtartására egyaránt.

 

·         Tanodaszerű szolgáltatás megvalósítása fiatalkorú fogvatartottak körében:

 o   Mentálhigénés szolgáltatások,

 o   Családi kapcsolatok helyreállítása,

 o   Tehetséggondozás,

 o   Tanulástámogatás,

 o   Közösségi tér Kulturális tevékenységek, kultúrafogyasztás.

 

·         Szolgáltatásfejlesztési koncepciók kidolgozása:

 o   Foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások

 o   Félutasház

 

·         Kutatás, projektmonitoring és projektértékelés

A projektről további, folyamatosan frissülő információkat a következő honlapon találnak: www.tettprogram.hu