ÁROP-1.2.6/A-2011-2012-0001

 

2012. február 1-je és 2013. április 30. között a Belügyminisztérium több mint 115 millió forintból valósította meg az Államreform Operatív Programok keretében a Jogszabályok és folyamatok egyszerűsítése a Belügyminisztériumban című projektjét, amelynek célja a minisztérium ügykörébe tartozó eljárások egyszerűsítési szempontú felülvizsgálata és az egyszerűsítés végrehajtása volt.

Magyarországon a hatályos szabályozás alapján a lakosságra háruló adminisztratív terhek magasak, az eljárások bonyolultak. A folyamatok lefutása papír alapú, az informatikai rendszerek összekapcsolásának hiánya sok esetben többszöri adatszolgáltatási kötelezettséget ró az ügyfelekre. A Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program intézkedési tervének 15. pontja értelmében egyszerűsítési programot kellett indítani a lakosságra nehezedő adminisztratív terhek csökkentése érdekében, ami egyrészt az eljárások racionalizálását jelenti, másrészt a szolgáltatások színvonalának növelését a gyorsabb, de továbbra is precíz ügyintézés mellett.

A Jogszabályok és folyamatok egyszerűsítése a Belügyminisztériumban című projekt közvetett célcsoportja a Belügyminisztérium feladat- és hatáskörébe tartozó hatósági eljárásokban résztvevő, a közigazgatási szolgáltatásokat igénybe vevő lakossági ügyfelek csoportja, míg a pályázat célja a célcsoportra háruló adminisztratív terhek nagyságának 25 százalékkal való csökkentése. A projekt megvalósításával az ügyintézés során az állampolgárok számára érzékelhető változást kívánt elérni a Belügyminisztérium, mindezt úgy, hogy a közigazgatásra háruló leterheltség lehetőség szerint ne növekedjen.

A projekt szakmai megvalósítását, az egyes ügyek eljárási mentének egyszerűsítését az ügycsoportonként felállított öt munkacsoport látta el (építésügyi, idegenrendészeti, úti okmányok, hatósági okmányok, jármű származásellenőrzés). A munkacsoportok élén munkacsoport-vezetők koordinálták a feladatok elvégzését. Az egyszerűsítési folyamatba bevonásra kerültek a Belügyminisztérium munkatársai, más minisztériumok munkatársai, valamint az adott eljárás lefolytatásával érintett szervek munkatársai is.

A Belügyminisztérium ügykörébe tartozó eljárásokat megvizsgálva összesen 18 eljárás került egyszerűsítésre. Az Egyszerűsítési Program négy eljáráscsoportot érintett:

  • az ingatlannal kapcsolatos eljárásokat – (Bontási, Elvi építési, Építési, Fennmaradási, valamint Használatba vételi engedély kiállítása)
  • a közúti közlekedéssel kapcsolatos eljárásokat - (Jármű származásellenőrzési eljárás)
  • az okmányokkal, hatósági igazolásokkal kapcsolatos eljárásokat – (Magánútlevél kiállítása, Második magánútlevél kiállítása, Adatszolgáltatatási kérelem úti okmány kiadásáról, cseréjéről, visszavonásáról, érvényességének, elvesztésének, eltulajdonításának, megsemmisülésének, találásának, megkerülésének tényéről, Diplomata útlevél kiállítása, Külügyi szolgálati útlevél kiállítása, Szolgálati útlevél kiállítása, kiállítása irántikérelem elutasítása, visszavonása, Hajós szolgálati útlevél kiállítása, kiállítása iránti kérelem elutasítása, visszavonása, Külföldre utazási korlátozás bejegyzése, törlése, Hatósági  erkölcsi bizonyítvány kérvényezése és kiállítása, Adattovábbítási kérelem alapján kiállított hatósági bizonyítvány kérvényezése és kiállítása
  • valamint az állampolgársággal és a bevándorlással összefüggő eljárásokat - (Nemzeti letelepedési, valamint tartózkodási engedély kiállítása).

A fenti csoportokban szereplő 18 eljárás közül volt olyan, amely megszűnt vagy összevonásra került, volt, ahol csökkent az ügyintézés ideje, vagy éppen csökkent a dokumentációs teher. Ezeken kívül arra is hangsúlyt helyeztek az egyszerűsített eljárások kidolgozói, hogy az ügyintézés során hatékonyabbá váljon a kommunikáció az ügyfél és a hivatalok között, ezzel is elősegítve az eljárások időtartamának csökkentését.

A projekt megvalósulása során az egyes eljárások ügyintézését végző munkatársak külön képzésben részesülhettek az új eljárási szabályok maradéktalan elsajátítása érdekében. Az új szabályozás gyakorlati bevezetését, alkalmazását 16 eljárás esetében képzési dokumentum elkészítésével és 15 eljárás esetében képzések lebonyolításával is elősegítette a projekt. A megvalósítási időszak alatt összesen 31 képzési napon több mint 2200 ügyintéző vett részt a különböző képzéseken.
Az ügyfelek átállását megkönnyítendő, 18 eljárás esetében a lakosságnak szóló ügyleírások kerültek kidolgozásra, valamint olyan tájékoztató anyagok, leírások készültek, amelyek bemutatják és összefoglalják az egyszerűsített eljárások teljes menetét, az eljárások során szükséges dokumentumokat, az ügyintézés helyét, valamint minden olyan hasznos információt, ami elősegítheti a gyorsabb, hatékonyabb, de ugyanakkor precíz ügyintézést.

A fentiek eredményeként megállapítható, hogy a projektben tett vállalásnak megfelelően, az egyszerűsítési folyamat eredményeként a lakosság adminisztrációs terhei legalább 25 százalékkal csökkentek az érintett eljárásokban. A projekt megvalósulása során a jogszabály-módosításoknak, az elkészített képzési anyagoknak köszönhetően több közigazgatási eljárás is egyszerűbbé, ügyfélkímélőbbé vált.