A projekt célja:

A LIFE-MICACC projekt tapasztalataira és eredményeire építve a helyi önkormányzatok éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási és koordinációs képességeinek megerősítése, illetve a témához kapcsolódó pályázati (hazai és közvetlen EU-s) források lehívásának és hatékony felhasználásának támogatása, továbbá a természetes vízmegőrző megoldások népszerűsítése, települési és vízgyűjtő szintű alkalmazásának elősegítése Magyarország vízvesztő pozíciójának mérséklése érdekében.  A fennálló – az ország egész területét behálózó, hasonló mechanizmusok mentén működő – igazgatási rendszer lehetővé teszi, hogy az önkormányzatok koordinációs képességeinek fejlesztése és szemléletformálása által az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás területén átfogó, fenntartható eredményeket érjünk el a globális célok mentén történő helyi, területi beavatkozások által. Az önkormányzatok továbbá igazgatási pozíciójukból adódóan közvetlen és napi kapcsolatban állnak a helyi lakossággal, gazdálkodókkal, vállalkozói és civil szférával, ezáltal lehetővé válik a lakossági/civil bevonás, szemléletformálás és tudatosítás is. Az éghajlatváltozás negatív hatásai minden magyarországi régióban, megyében érzékelhetőek, ugyanakkor területenként differenciált az érintettség, a kiemelt problémakör jellege (pl. villámárvízzel érintett jellemzően dombvidéki területek, a vízhiányos és vízbő időszakok közötti egyenlőtlenségekkel küzdő Duna menti területek). A projekt keretében a sérülékenység és annak jellege alapján kiválasztott két vízgyűjtőn az adott területen jellemző tipikus klimatikus, vízhez kapcsolódó problémakör kezelésére kívánunk komplex, természetes vízmegtartó megoldásokat (NWRM) demonstrációs jelleggel tesztelni, melyek a többi, hasonló nehézségekkel küzdő, hazai vízgyűjtő területek és szomszédos régiók számára is példaértékű megoldásként szolgálhatnak. 

Átfogó és specifikus célkitűzések:

A tervezett projekt átfogó célkitűzése az önkormányzatok klímaalkalmazkodásának fejlesztése a vízvesztő pozíciók mérséklésével, koordinált, vízgyűjtő szintű, integrált vízgazdálkodási megoldások demonstrációján, elfogadottságának növelésén és elterjesztésén keresztül. 

Specifikus célkitűzések:

1. Vízgyűjtő szintű önkormányzati és érdekelti együttműködés tesztelése és demonstrációja a vízmegtartáson alapuló integrált vízgazdálkodásban a klímaalkalmazkodás érdekében 2 mintaterületen, és a tapasztalatok megosztása az önkormányzati és vízügyi szektorral.

2. A települési és területi zöld-kék infrastrukturális megoldások tervezésében és megvalósításában érintett ágazatok – tervezők, hatóságok, vízügyi igazgatóságok, leendő szakemberek – szisztematikus tudásbővítése az integrált vízgazdálkodási intézkedések települési és vízgyűjtő szintű alkalmazásával kapcsolatban a klímaváltozáshoz való helyi alkalmazkodás segítése és az általános használata érdekében.

3. A „víz érték” és a „víz a klímaalkalmazkodás kulcsa” szemlélet kialakítása és növelése lakossági, önkormányzati döntéshozói és kormányzati döntéshozói célcsoportok körében a vízmegtartáson alapuló alkalmazkodás támogatottsága érdekében.

4. A helyi klímaalkalmazkodást segítő döntéstámogató rendszerek, jó gyakorlatok és más eszközök feltérképezése és könnyen elérhetővé tétele az önkormányzatok számára a hatékony és szakmailag megalapozott területi és települési szintű alkalmazkodás elősegítésére.

5. Nemzetközi kapcsolatépítés és az önkormányzatok tudásbővítése az EU-s és hazai források ökoszisztéma-alapú vízmegtartó megoldásokra történő minél szélesebb körű lehívásában, felhasználásában az önkormányzatok abszorpciós képességeinek fejlesztésével.

6. Az integrált, vízmegtartó vízgazdálkodás és természetre alapozott klímaalkalmazkodás szemléletmódjának beépülése a komplex tervezési és szabályozási mechanizmusokba, így létrehozva egy közös kiindulási szemléletet az érintett szereplők között.

A vízgyűjtő szintű együttműködés tesztelése és demonstrációja két mintaterületen fog megvalósulni, melynek tapasztalatai megosztásra kerülnek majd az önkormányzati és a vízügyi szektorral is. A kék-zöld infrastrukturális megoldások terén az érintett ágazatok szisztematikus tudásbővítése az integrált vízgazdálkodási intézkedések települési és vízgyűjtő szintű alkalmazásával kapcsolatban a klímaváltozáshoz való helyi alkalmazkodást segíti elő a projekt. A lakosság, illetve az önkormányzati és kormányzati döntéshozók körében a „víz érték” szemlélet kialakítása és a helyi klímaalkalmazkodást segítő döntéstámogató rendszerek, jó gyakorlatok feltérképezése és elérhetővé tétele szakmailag is megalapozza a területi alkalmazkodást. A projekt célkitűzései között jelenik még meg a nemzetközi kapcsolatépítés és az önkormányzatok tudásbővítése a hazai és uniós forráslehetőségekről, melyek az önkormányzatok abszorpciós képességét hivatottak fejleszteni.

A fentiek érdekében cél továbbá, olyan eszközök, megoldások és szakmai támogatás nyújtása az önkormányzatok számára, melyet a saját adottságaikhoz igazítva egyszerűen, alacsony költségigénnyel, kis ráfordítással tudnak alkalmazni a klímaváltozáshoz való helyi alkalmazkodás során, illetve a közelgő fejlesztési ciklusban. Eddigi – főként a LIFE-MICACC projekthez köthető – tapasztalataink alapján komoly érdeklődés és igény mutatkozik az önkormányzatok részéről a probléma kezelésére, a cselekvésre, mely azonban nem csak az önkormányzatok részéről, de a lakosság oldaláról is egyre nagyobb figyelmet kap, szükségletként mutatkozik. Továbbá az európai uniós és nemzeti célkitűzések is abba az irányba mutatnak, hogy az elkövetkező fejlesztési ciklusok során is kiemelten kezelik a fenti kérdéskört. Ahogy az a 2041/2020. kormányhatározatban is célkitűzésként szerepel, a projekt tevékenységével és eredményeinek elérésével elősegíti a magyar részvétel növelését a közvetlen irányítású európai uniós programokban.

A projekt teljes megvalósításának összege: 3 764 915 €

Ennek 55%-a (2 070 703 €) az Európai Unió LIFE programjának támogatása; 45%-a partnerek önrészeként saját forrásuk, valamint a Belügyminisztérium támogatása.

Megvalósítási időszak: 2021.10.1.-2025.09.30.

A projektmegvalósítás helyzete, a projekt eredményei:

Koordináló kedvezményezett neve: Belügyminisztérium

Társult kedvezményezettek:

Bátya Község Önkormányzata; 

Püspökszilágy Község Önkormányzata; 

Klímabarát Települések Szövetsége;

Magyar Mérnöki Kamara;

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kara;

Országos Vízügyi Főigazgatóság; 

WWF Magyarország.

Főbb tevékenységek, beavatkozási területek:

1. Komplex, természetes vízmegtartásra alapuló vízgyűjtő szintű megoldások demonstrációs jelleggel történő megtervezése és megvalósítása az önkormányzatok koordinálásában, építve a LIFE-MICACC projektben kialakított vízgyűjtő szintű partnerségre. Felállításra kerül mind a két mintaterületen az úgynevezett Vízgyűjtő Érdekegyeztető Fórum a helyi érintettek bevonásával (a vízgyűjtőn található önkormányzatok, területileg illetékes Vízügyi Igazgatóság, engedélyező hatóság, gazdálkodók, nemzeti park, civil szervezetek, stb.), amely közösségi döntéshozatal mentén további NWRM megoldások megvalósításáról határoz a vízgyűjtő területen az elkülönített költségvetési keret erejéig.

Mintaterület 1: villámárvízzel fenyegetett településeket magában foglaló vízgyűjtő terület (Püspökszilágy és környéke, Gombás-patak, Szilágyi-patak vízgyűjtője);

Mintaterület 2: a vízhiányos és vízbő időszakok közötti egyenlőtlenségekkel küzdő Duna menti területek (Bátya és környéke) – 2 vízgyűjtő terület, nagyságrendileg 13 érintett településsel

2. Az Integrált önkormányzati döntéstámogató platform létrehozása, melynek célja egy olyan felület elérhetővé tétele a települési szinten döntést előkészítő és döntést meghozó szakemberek számára, ahol a jelenleg szerteágazó szervezeti rendszeren keresztül elérhető, önkormányzati szempontból széttöredezett vízügyi és klímaalkalmazkodási (CCA) szaktudás közös platformon válik elérhetővé, és könnyen használhatóvá az önkormányzatok számára.  

3. Módszertani útmutatók, segédletek kidolgozásával cél, hogy az adott szakterületen elősegítsük az önkormányzati munka hatékonyabbá és adaptálhatóvá válását.

4. További 5 vízgyűjtő terület (legalább 5-6 önkormányzat együttműködésének) támogatása– pályázatos formában – komplex, természetes vízmegtartó megoldás megtervezésében, a szükséges szakértelem biztosításával.

5. További 5-6 önkormányzat pénzügyi támogatása (max. 7 millió Ft/kedvezményezett) – pályázatos formában – például SECAP kidolgozása érdekében, mely elősegíti a hazai önkormányzatok európai uniós hálózatokhoz való csatlakozását, úgy mint a Covenant of Mayors, mely esetében csatlakozási feltétel a SECAP megléte.

6. Önkormányzati adaptációs és abszorpció-képesség növelését elősegítő szakértői támogatás, mely hozzájárul az önkormányzatok részvételéhez a következő fejlesztési ciklus hatékonyabb forrásfelhasználásában (közvetlen EU-s és/vagy OP-s források lehívása), végrehajtásában, a többszintű szakértői képzéssel és kapacitás-fejlesztéssel szoros összefüggésben.

7. Országos szemléletformáló tevékenység az éghajlatváltozáshoz való helyi/települési/vízgyűjtő szintű alkalmazkodási lehetőségekről, kiemelten a természetes vízmegtartó megoldásokról (NWRM), melyek jellemzően kisléptékű, költséghatékony és számos előnnyel bíró, a klímaváltozás negatív hatásainak mérséklésére (is) alkalmas megoldások, azonban hazánkban még kevéssé elterjedtek. 

8. Eredmények, tapasztalatok megosztása, információátadás, országos szinten a jó gyakorlatok továbbadása, a természetközeli, kisléptékű komplex megoldások alkalmazásának ösztönzése a hasonló klimatikus, vízhez kapcsolódó problémákkal küzdő településeken és vízgyűjtő szinten is.