GINOP-6.1.1-15-2015-00001

A projekt célja:

Az alacsony iskolai végzettséggel, valamint a munkaerőpiacon keresett kompetenciával vagy szakképesítéssel nem rendelkező felnőtt lakosság, kiemelten a közfoglalkoztatottak részvételének ösztönzése az oktatásban, képzésben, amely egyben lehetőséget biztosít számukra a munkaerő-piaci szempontból releváns és hasznosítható képzettség, ismeretek, készségek, kompetenciák megszerzésére. A program a hátrányos helyzetű, munkaképes korú személyeket, köztük kiemelten a közfoglalkoztatottakat célozza, és a kedvezményezett járásokra fókuszál. Bővíti a hozzáférést a munkaerő-piaci keresleten alapuló, az elhelyezkedési esélyeket növelő és fenntartó képzési programokhoz, amelyek az állam által elismert szakképesítésre, részszakképesítésre, szakképesítés ráépülésre, munkakör vagy munkatevékenység végzéséhez szükséges kompetenciák megszerzésére, fejlesztésére, azaz egyéb szakmai képzésre, egyéb képzésre és hatósági képesítések megszerzésére irányulhat. A program lehetőséget kínál a korábbi munkaerő-piaci képzési programokban, kompetenciafejlesztésben részesült felnőttek számára szakmai képzésekbe történő belépésre, amennyiben pl. a közfoglalkoztatott esetében a közfoglalkoztató az ismételt képzésben való részvételt támogatja, akinek így a képzéssel a munkaerőpiacon tovább javulhatnak esélyei. A konstrukció a munkaerő-piaci igényeknek megfelelően a digitalizált munkavégzésre felkészítő programelem megvalósítását is szolgálja. A képzés célja a célcsoport képességeinek és készségeinek fejlesztése annak érdekében, hogy képesek legyenek a nyílt munkaerőpiac digitalizált munkaköreiben dolgozni.

A támogatás összege: 35 750 000 000 Ft, amelyből a Belügyminisztériumra jutó támogatás 1 200 000 000 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Megvalósítási határidő: 2022.12.31.

A projekt Támogatási Szerződésének 2020. október 22-ei módosítása értelmében, a projekt fizikai befejezésének határideje 2022. december 31-re változott. Ezzel egyidejűleg a képzésben résztvevők indikátor célértéke 100 100 főre emelkedett, illetve a képzés során tanúsítványt vagy bizonyítványt szerzők indikátora 80 080 főre nőtt.

A projektmegvalósítás helyzete:

Kedvezményezett neve: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

Konzorciumi tagok:

·        Belügyminisztérium

·        Digitális Jólét NKft.

·         18 megyei kormányhivatal

 

A Belügyminisztérium szakmai tevékenységei:

·        a közfoglalkoztatás egységes szakmai koordinálása,

·        szakmai értekezletek szervezése, lebonyolítása,

·        informatikai fejlesztés megvalósítása,

·        az Integrált Rendszer töltöttségének folyamatos biztosítása, nyomonkövetése a kormányhivatalokkal, mint konzorciumi tagokkal,

·        mentori tevékenységhez kapcsolódó szakmai koordináció és monitoring feladatok ellátása,

·        a kiemelt projekt megvalósításához szükséges eljárásrendek, módszertani útmutatók elkészítése és folyamatos aktualizálása a feladatmegosztás szerint,

·        az ajánlattételi felhívásokat megalapozó – a kormányhivatalok, mint konzorciumi tagok által megküldött – szakirányok és létszámigények felmérésének összesítése, javaslattétel a képzési szakirányok és kapcsolódó létszámok meghatározására,

·        a célcsoport létszám megyei allokációjára, valamint annak esetleges módosítására vonatkozó javaslattétel,

·         részvétel a képzési és felnőttképzést kiegészítő tevékenység nyomon követésében.

 

A képzési programok az állam által elismert szakképesítésre, rész-szakképesítésre, szakképesítés ráépülésre, munkakör vagy munkatevékenység végzéséhez szükséges kompetenciák megszerzésére, fejlesztésére, egyéb szakmai képzésre, egyéb képzésre és hatósági képesítések megszerzésére irányulnak.

2020 tavaszán az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során a felnőttképzésben folyó oktatás és szakmai vizsgáztatás biztosításának eltérő szabályairól szóló 70/2020. (III. 26.) Korm. rendeletben foglaltak alapján, a folyamatban lévő képzések a veszélyhelyzet időtartamára felfüggesztésre kerültek, további képzések a veszélyhelyzet időtartama alatt nem voltak indíthatóak, valamint szakmai vizsga sem volt szervezhető. A veszélyhelyzet feloldását követően, a járványügyi szabályok betartása mellett 2020. május 27-től folytatódhattak a felfüggesztett képzések, a modulzáró és szakmai vizsgák szervezése, valamint új képzések indítása.

A kiemelt projekt kezdetétől a 2020. december havi záró adatok alapján a bevontak létszáma 98 990 fő (98,9%) volt, ezen belül az ISCED 1-2 végzettségűek létszáma 87 536 fő (94,9%). A tanúsítványt vagy bizonyítványt szerzők létszáma 90 856 fő (113,5%), amelyből az ISCED 1-2 végzettségűek létszáma 80 342 fő (108,9%). A képzésbe vontak közül, önkéntes nyilatkozatuk szerint 32 612 fő vallotta magát roma nemzetiségűnek.

A munkaerő-piaci igényeknek megfelelően 2019 júniusától a képzések tartalma kiegészült a leghátrányosabb helyzetű kistelepülések felzárkóztatását célzó digitális készségfejlesztő programelemmel. A 120 órás „Belépés a digitalizált munka világába” c. komplex képzési program célja a kiemelt projektbe vont célcsoport digitális képességeinek és készségeinek fejlesztése annak érdekében, hogy a közfoglalkoztatott képes legyen a nyílt munkaerőpiacon digitalizált munkakörökben dolgozni. Ezen képzésbe 2020. december 31-ig 1 938 fő került bevonásra, amely a kiemelt projekt Felhívásában meghatározott 1 000 fős célértéket 93,8%-kal haladta meg.

A kiemelt projekt keretében a felnőttképzést szabályozó jogi környezet változásából adódóan az új, 2021-től indítani tervezett képzések igény felmérése 2020. IV. negyedévében megtörtént, és 2020. december hónapban megjelent a 2021. január 1-től tervezett képzések jegyzéke (elérhető a www.nive.hu honlapon), amely alapján jelenleg 91 képzési irányban, 11 928 fő képzésbe vonására van lehetőség.

A képzési programokat mentori szolgáltatás segíti. A mentorok elsődleges és legfontosabb szerepe a képzésben tartás, a képzés eredményes befejezésének segítése, a lemorzsolódás minél hatékonyabb megakadályozása, amely a képző intézmény, a járási hivatal, a közfoglalkoztató/munkáltató jelzése alapján, vagy az ügyfél kezdeményezésére történik. A mentori szolgáltatás a kiemelt projekt kezdetétől 2020. december végéig havi átlagban 111 fő mentor közreműködésével valósult meg. A 2020. december 31-ig bevontak 97%-a, 96 041 fő célcsoporttag részesült mentori szolgáltatásban, közülük 2020 végéig mindösszesen 8 609 fő (8,7%) morzsolódott le. A mentori szolgáltatásba bevont létszámból 31 556 fő vallotta magát – önkéntes nyilatkozata alapján – roma nemzetiségűnek.

Fontos hangsúlyozni, hogy a kiemelt projektbe vont célcsoporttagok, kiemelten a közfoglalkoztatottak, a súlyos szociális és mentális akadályok miatt többszörös hátránnyal küzdenek, felnőttképzési programba vonásuk, a tanfolyam sikeres elvégzésének segítése, a tanúsítvány, bizonyítvány megszerzésének ösztönzése, a motiváció fenntartása, valamint a hiányzások megakadályozása és a képzésben tartás a mentorokat nem mindennapi kihívás elő állítja, ezért a projekt befejezéséig is kiemelt fontos szerepet kap a személyre szabott segítségnyújtás biztosítása.

 

A projektről további, folyamatosan frissülő információkat a következő honlapon találnak: www.nive.hu